Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden van Roel Vossen Audiovisuals, gevestigd te Lage Kanaaldijk 46-C, 6212 AH Maastricht.

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Algemeen
Artikel 3 Offertes, aanbiedingen
Artikel 4 Opdracht
Artikel 5 Prijs
Artikel 6 Betalingstermijn
Artikel 7 Wijze van levering
Artikel 8 Termijn van levering
Artikel 9 Onderzoek bij aflevering
Artikel 10 Auteursrecht
Artikel 11 Webcast
Artikel 12 Overmacht
Artikel 13 Aansprakelijkheid
Artikel 14 Geschillenbeslechting
Artikel 15 Toepasselijk recht

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1
Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
1.2
Roel Vossen Audiovisuals, hierna te noemen opdrachtnemer: die de opdracht als bedoeld onder 1.1 heeft aanvaard.

Artikel 2 - Algemeen
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, waaronder begrepen aanbiedingen en offertes, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en de daarmee verband houdende dienstverlening.
2.2
Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.
2.3
Afwijking van deze voorwaarden kan slechts geschieden op schriftelijke wijze.

Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen
3.1
Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.
3.2
Aanbiedingen van opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard.
3.3
Een opdracht wordt onder zodanig voorbehoud aanvaard dat opdrachtnemer gerechtigd is binnen vijf werkdagen na aanvaarding van de opdracht deze te retourneren. Opdrachtnemer is in dergelijk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
3.4
Aanvaarding van een opdracht alsmede het doen van een aanbod als bedoeld onder 3.2 dienen schriftelijk te geschieden.

Artikel 4 - Opdracht
4.1
Opdrachtnemer is gehouden de opdracht naar beste vermogen uit te voeren.
4.2
Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de krachtens de overeenkomst door opdrachtnemer te verrichten prestatie.
4.3
Opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan wijziging van de overeenkomst meewerken indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie na wijziging naar zijn oordeel niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.
4.4
Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk te verlagen indien opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt.
4.5
Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.
4.6
Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, mits opdrachtgever de hierdoor voor opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt mede begrepen de door opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten welke opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder begrepen die van gereserveerde capaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en bestede tijd.

Artikel 5 - Prijs
5.1
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
5.2
De prijs die opdrachtnemer voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
5.3
Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer door opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke copy of ondeugdelijke informatiedragers worden aangeleverd welke opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
5.4
Opdrachtnemer is gerechtigd een vergoeding voor aanloopkosten te verlangen. Deze vergoeding dient voor aanvang van de opdracht te zijn voldaan. De omvang van de vergoeding zal voor aanvang van de opdracht worden vastgesteld.

Artikel 6 - Betalingstermijn
6.1
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
6.2
Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist.
6.3
Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd.
6.4
Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is opdrachtgever voorts gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van opdrachtnemer, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15 % van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van 5OO Euro.

Artikel 7 - Wijze van levering
7.1
Opdrachtnemer is gerechtigd de door hem verrichte prestatie in gedeelten af te leveren.
7.2
Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens overeenkomst door opdrachtnemer verrichte prestaties. Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren prestatie weigert in ontvangst te nemen.
7.3
ledere aflevering van de door opdrachtnemer verrichte prestatie geschiedt onder voorbehoud van de eigendom van stoffelijke zaken welke aan de aflevering verbonden zijn. Het eigendom gaat over op het moment dat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

Artikel 8 - Termijn van levering
8.1
Een door opdrachtgever opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld. Opdrachtgever blijft de door opdrachtnemer ter zake van de opdracht reeds gemaakte kosten verschuldigd.
8.2
De binding van opdrachtnemer aan de eventueel overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien opdrachtgever en opdrachtnemer wijziging in de specificaties van de opdracht zijn overeengekomen. Partijen zijn gehouden in dergelijk geval een nieuwe termijn overeen te komen.
8.3
Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door opdrachtnemer mogelijk te maken.
8.4
Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen termijn te wijzigen wanneer door opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke copy of ondeugdelijke informatiedragers worden aangeleverd welke opdrachtnemer tot meer werkzaamheden noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

Artikel 9 - Onderzoek bij aflevering
9.1
Opdrachtgever is gehouden onmiddellijk na aflevering te onderzoeken of opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden opdrachtnemer er terstond van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt. Opdrachtgever dient evenbedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen vijf dagen na aflevering.
9.2
Opdrachtnemer is steeds gerechtigd een ondeugdelijke prestatie te herstellen.
9.3
De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel binnen de gestelde termijn te doen.
9.4
Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn van vijf dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de opdrachtnemer voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
9.5
De prestatie van opdrachtnemer geldt in ieder geval als deugdelijk indien opdrachtgever het geleverde bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 10 - Auteursrecht
10.1
Opdrachtnemer heeft en behoudt de volledige intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, octrooirechten en merkenrechten op de door hem geleverde prestatie. Hieronder zijn begrepen; vertalingen, documenten, ontwerpen, illustraties, animaties, muziek en effecten.
10.2
Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer te vrijwaren tegen aanspraken op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, octrooirechten en merkenrechten betreffende de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor de inhoud van de door opdrachtgever aangeleverde produkten en/of teksten, zowel in oorspronkelijke als in vertaalde vorm.

Artikel 11 - Webcast
11.1
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door het niet of niet goed functioneren van verbindingen, dan wel door de kwaliteit daarvan, die door derden gerealiseerd of deels gefaciliteerd worden, dan wel voor de kwaliteit van op verzoek van de opdrachtgever ten behoeve van haarzelf of (een) derde(n) door opdrachtnemer gegeven lijnaftakkingen. Bedoeld worden verbindingen zoals: satelliet up-links, internet streaming en glasvezel- en ISDN-verbindingen.

Artikel 12 - Overmacht
12 .1
Tekortkomingen van opdrachtnemer kunnen niet aan hem worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
12.2
Tekortkomingen door opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van brand, ongeval, ziekte, uitvoerbeperkingen, maatregelen van overheidswege of andere omstandigheden waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, worden aangemerkt als niet aan opdrachtnemer toe te rekenen en geven opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid
13.1
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is gelimiteerd tot de voor de opdracht overeengekomen prijs, met een maximum van 5.000 Euro.
13.2
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade, gederfde winst uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden, tenzij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid opdrachtnemer onder de gegeven omstandigheden toch aansprakelijk behoort te zijn. In een dergelijk geval is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de voor de opdracht overeengekomen prijs met een maximum van 5.000 Euro.
13.3
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor letselschade uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden, tenzij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid opdrachtnemer onder de gegeven omstandigheden toch aansprakelijk behoort te zijn. In een dergelijk geval is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot een voor de opdracht afgesproken prijs, met een maximum van 5.000 Euro.
13.4
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor informatiedragers van welke aard dan ook aan hem ter beschikking gesteld voor de nakoming van de overeenkomst.
13.5
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten of schaden van welke aard dan ook en door wie ook geleden, welke het gevolg zijn van het transport of de verzending van informatie(dragers). Hieronder is mede begrepen de aflevering van de prestatie uit de overeenkomst.
13.6
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door hem geleverde produkten en/of teksten.
13.7
Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met opdrachtgever c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat hij aan deze derde eventueel dient te voldoen.

Artikel 14 - Geschillenbeslechting
14.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer danwel nadere tussen hen gesloten overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht of een door opdrachtnemer aan te wijzen andere bevoegde rechter.

Artikel 15 - Toepasselijk recht
15.1
De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht.

Maastricht, 31-01-2017

Scroll naar boven